Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, dostępnym pod adresem www.michalaniol.com (Sklep). Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.
  2. Sprzedawca. Podmiotem odpowiedzialnym za Sklep jest firma MP Agency Maciej Poznański z siedzibą przy al. Grottgera 32b/8, 30-043, Kraków, NIP: 6772455436, Regon: 386741929 (Sprzedawca). Sprzedawca jest w szczególności stroną umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu.
  3. Zakupów za pośrednictwem Sklepu mogą dokonywać konsumenci oraz przedsiębiorcy (Klient). 
 2. ZAKUPY W SKLEPIE
  1. Płyta. Za pośrednictwem Sklepu Klient może dokonać zakupu płyty Michała Anioła zatytułowanej „U” (Płyta). Wszystkie Płyty są nowe i w oryginalnych opakowaniach. W dalszych punktach Regulaminu dokonanie zakupu Płyty oraz Płytę określa się odpowiednio jako zamówienie.
  2. Teren sprzedaży. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terytorium Polski.
  3. Formularz zamówienia. Aby dokonać zakupu, Klient musi na stronie głównej Sklepu nacisnąć przycisk „Kup płytę”, co przekieruje Klienta do formularza zamówienia. Formularz zamówienia wymaga podania następujących danych Klienta:
 1. imię i nazwisko;
 2. nazwa firmy (opcjonalnie);
 3. pełny adres zamieszkania;
 4. numer telefonu;
 5. adres e-mail.

Podanie wszystkich powyższych danych (za wyjątkiem danych wskazanych jako opcjonalne) jest konieczne do dokonania zamówienia.

 1. Inny adres płatności. Wprowadzone w formularzu dane wysyłki zostaną również wykorzystane przez Sprzedawcę dla rozliczenia płatności (jako dane płatności). Jeśli Klient życzy sobie rozliczyć płatność pod innym adresem, powinien nacisnąć odpowiedni przycisk w formularzu zamówienia i w wyświetlonych w ten sposób polach wprowadzić odpowiednie dane płatności. 
 2. Cena. Wyświetlana na formularzu zamówienia cena dzieli się na cenę Płyty oraz koszty wysyłki Płyty. Wszystkie kwoty zawierają podatki.
 3. Metoda płatności. Wszelkie płatności obsługuje dla Sprzedawcy serwis Przelewy24. Informacje o obsługiwanych przez Przelewy24 metodach płatności dostępne są pod adresem www.przelewy24.pl.
 4. Finalizowanie zamówienia. Po uzupełnieniu wszelkich niezbędnych informacji Klient może dokonać finalizacji zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, co przekieruje Klienta na stronę Przelewy24 celem dokonania płatności. Finalizowanie zamówienia wiąże się z obowiązkiem dokonania płatności.
 1. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA I DOSTAWA
  1. Potwierdzenie zamówienia. Po opłaceniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie. 
  2. Dostawa. Sprzedawca po zarejestrowaniu płatności przekaże zamówienie do wysyłki tak szybko jak to możliwe, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dokonania zamówienia. Sprzedawca poinformuje Klienta o przekazaniu zamówienia do wysyłki 
  3. Termin dostawy. Od momentu przekazania zamówienia do wysyłki termin dostawy zamówienia zależny jest od firmy kurierskiej. Szczegółowa komunikacja z Klientem w kwestii dostawy zamówienia będzie dokonywana przez firmę kurierską.
 2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Konsumenci. Postanowienia punktu 4 Regulaminu odnoszą się jedynie do Klientów będących konsumentami, tj. osób fizycznych, dla których dokonane w Sklepie zamówienie nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz odpowiednio dla Klientów będących osobami fizycznymi, dla których dokonane w sklepie zamówienie ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli zawarta w ten sposób umowa sprzedaży nie ma dla tych osób charakteru zawodowego. 
  2. Prawo odstąpienia od umowy. Konsument może dokonać zwrotu zamówienia z dowolnego powodu, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia (prawo odstąpienia od umowy).
  3. Nienaruszone Płyty. Zwrotom podlegają tylko Płyty w stanie nienaruszonym, czyli w stanie, w jakim zostały otrzymane przez Konsumenta. 
  4. Realizacja prawa odstąpienia od umowy. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia poinformować o tym Sprzedawcę. Rekomendowane jest wysłanie na adres e-mail Sklepu: sklep@michalaniol.com wiadomości, w której Konsument poinformuje Sprzedawcę o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy wraz z podaniem danych pozwalających na jego zidentyfikowanie, np. numeru zamówienia, imienia i nazwiska, adresu. Skorzystania z drogi korespondencji elektronicznej przyczyni się do przyspieszenia rozpatrzenia zwrotu, ale rekomendowanie przez Sklep tego sposobu nie ogranicza prawa Konsumenta do poinformowania Sprzedawcy o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w dowolny wybrany przez siebie sposób, z zastrzeżeniem, że informacja musi zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Konsumenta.
  5. Odesłanie zamówienia. Żeby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia odesłać płytę w dowolny wybrany przez siebie sposób na adres Sklepu: al. Grottgera 32b/8, 30-043, Kraków, Polska. Rekomendowane jest wybranie przesyłki rejestrowanej jako sposobu odesłania zamówienia.
  6. Odesłanie zamówienia przed upływem 14 dni od dnia otrzymania zamówienia będzie przez Sprzedawcę traktowane jako odstąpienie od umowy. W tym przypadku Konsument obowiązany jest zapewnić Sprzedawcy możliwość zidentyfikowania go, np. przez umieszczenie w przesyłce pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy zawierającego numer zamówienia lub imię i nazwisko Konsumenta lub oznaczenie przesyłki danymi pozwalającymi na zidentyfikowanie Konsumenta.
  7. Zwrot ceny. Sprzedawca zwróci Konsumentowi całą cenę zamówienia (razem z kosztami wysyłki) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę odesłanego zamówienia, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jaki został wybrany przez Konsumenta przy składaniu zamówienia.
 3. REKLAMACJE 
  1. Przedmiot reklamacji. Jeżeli Klient uważa, że otrzymane przez niego zamówienie jest niezgodne z zawartą umową, ma prawo skorzystania z reklamacji. 
  2. Przykłady niezgodności z umową. Otrzymane zamówienie może być niezgodne z umową przykładowo: kiedy Klient otrzymał Płytę w stanie uszkodzonym lub niekompletnym, Płytę bez nagranych na nośniku utworów, Płytę innego artysty.
  3. Złożenie reklamacji. Celem skorzystania z reklamacji Klient musi w ciągu 2 lat od dnia otrzymania zamówienia poinformować o tym Sprzedawcę pod adresem e-mail: sklep@michalaniol.com. Informacja musi zawierać powód reklamacji oraz dane pozwalające na zidentyfikowanie Klienta, np. numer zamówienia lub imię i nazwisko Klienta.
  4. Wymiana zamówienia. W przypadku uznania przez Sklep reklamacji Sprzedawca postara się wymienić zamówienie na zamówienie we właściwym stanie.
  5. Odstąpienie od umowy lub obniżenie ceny. Jeśli wymiana zamówienia nie będzie możliwa, Klient może zażądać od Sprzedawcy obniżenia ceny odpowiedniego do stanu otrzymanego zamówienia lub skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Realizacja prawa odstąpienia od umowy odbywa się w tym przypadku według postanowień pkt 4.5 oraz 4.7 Regulaminu stosowanych odpowiednio. 
  6. Ustalenia reklamacyjne. Wszelkie ustalenia dotyczące realizacji reklamacji będą przez Sprzedawcę ustalane z Klientem w trybie roboczym, przy użyciu metody wskazanej w pkt 5.2 Regulaminu (komunikacji elektronicznej).
 4. PRAWA AUTORSKIE
  1. Egzemplarz utworu. Dokonanie w Sklepie zakupu Płyty oznacza dokonanie zakupienia egzemplarza utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
  2. Prawa autorskie do utworu. Wszelkie utwory zawarte na Płycie, w tym utwory muzyczne i grafiki, objęte są prawami autorskimi. Dokonanie zakupu Płyty nie powoduje przejścia na Klienta autorskich praw majątkowych do jakichkolwiek utworów zawartych na egzemplarzu Płyty.
 5. DANE OSOBOWE
  1. Przetwarzanie danych osobowych. Celem umożliwienia zawarcia oraz wykonania umowy Sklep przetwarza dane osobowe Klientów. 
  2. Polityka prywatności. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w polityce prywatności sklepu, dostępnej pod adresem www.bit.ly/ma-prywatnosc.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  1. Kontakt ze Sklepem. Jeśli Klient potrzebuje uzyskać od Sprzedawcy jakiekolwiek informacje, może skontaktować się ze Sklepem pod adresem e-mail: sklep@michalaniol.com.
  2. Prawo właściwe. Prawem właściwym dla umów zawartych w wyniku dokonania zamówienia w Sklepie jest prawo polskie. Dla kwestii nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.
  3. Prawa konsumentów. Żadne postanowienia Regulaminu nie mogą ograniczać praw konsumentów wynikających z przepisów polskiego prawa.
  4. Spory z konsumentami. Wszelkie spory Sprzedawcy z konsumentami wynikłe z umów zawartych w wyniku dokonania zamówienia w Sklepie będą rozpatrywane polubownie, zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
  5. Klauzula salwatoryjna. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. 
  6. Zmiana Regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przyszłości, w szczególności w celu dostosowania się do nowych okoliczności faktycznych lub prawnych.